جرثقیل های مکشی مخصوص صفحه

جرثقیل های مکشی مخصوص صفحه، بهترین انتخاب جهت حمل، چرخاندن و انواع جابجایی صفحات بزرگ چوب، فلز و شیشه میباشد.